Safoli
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: SĐK: VD-27832-17