Safoli
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: SĐK: VD-27832-17
Avisure mama
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 8280/2018/ĐKSP
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Avisure Hi-Cal
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 16470/2017/ATTP-XNCB
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Việt Khang
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 7774/2018/ĐKSP
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Folimom
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 3807/2019/ĐKSP
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 9247/2018/ĐKSP
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 8182/2018/ĐKSP
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 17016/2015/ATTP-XNCB
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 35242/2016/ATTP-XNCB
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 25654/2015/ATTP-XNCB
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 7677/2015/ATTP-XNCB
Số tiếp nhận ĐKSP/Số XNCB: 14308/2014/ATTP-XNCB