Quầy thuốc Tây Số 1 Quảng Trị
Tiên mỹ1 , vĩnh lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Quầy thuôc số 6 Quảng Trị
Chợ Hồ Xá, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Nhà thuốc Trâm Anh Quảng Trị
41 Ngô Sĩ Liên, Phường 2, TP Đông Hà, Quảng Trị
Quầy thuốc Tây Số 1 Quảng Trị
Tiên mỹ1 , vĩnh lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Quầy thuôc số 6 Quảng Trị
Chợ Hồ Xá, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Nhà thuốc Trâm Anh Quảng Trị
41 Ngô Sĩ Liên, Phường 2, TP Đông Hà, Quảng Trị

Video