Nhà Thuốc : Tây Gia Thành
Khối 9,TT kiến đưc, Huyện Dak Rlap
Nhà Thuốc : Tây Gia Thành
Khối 9,TT kiến đưc, Huyện Dak Rlap